Projekt I. – Úlohy rodiny v globálnom živote

Projekt “Výzvy moderného vzdelávania dospelých v kontexte demografických zmien”

Zahŕňa piatich partnerov v strategickom partnerstve: Związek Centralny Dzieła Kolpinga,  Magyar Kolping Szövetség, Kolpingovo dilo CR, Kolpingovo dielo na Slovensku, Zdruzenje Kolpingovih Socialnih Dejavnosti Slovenije.

Trvanie projektu: 01.12. – 28. 02. 2018,

Leader projektu – Kolping Poľsko

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nástrojov pre učiteľov a trénerov a využitie kreatívnych metód. Špecifické ciele projektu sú:

– zdieľanie informácií a ideí o rodinnom vzdelávaní a idea rodinného vzdelávania v celoživotnom vzdelávaní,

– rozvoj rôznych modelov medzigeneračného rodinného vzdelávania pri využití rôznych vzdelávacích metód,

– štúdium o práci s nefunkčnými rodinami,

– rozvoj ideí pre materiály programov a kurzov

– zápas s izolovanosťou starších ľudí prostredníctvom aktivizácie ich úlohy v komunite.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú pracovníci partnerov, koordinátori projektov vzdelávania dospelých, dobrovoľníci projektov a aktivít vzdelávania dospelých, učitelia, tréneri, členovia predstavenstiev zodpovedných za vzdelávanie dospelých, zástupcovia mimovládnych organizácií, členovia siete a všetky osoby pochádzajúce z krajín partnerov projektu: Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Česko.

Plánované aktivity projektu kombinujú inovatívne a komplementárne činnosti. Dôjde k piatim nadnárodným stretnutiam v krajinách partnerov projektu. Témy medzinárodných stretnutí (s organizátormi):

Témy sa dotýkajú oblasti “rodiny” a konkrétne sú nasledovné:

1. Poľsko (ZCDK): Úlohy rodín v globálnom živote (december 2016) – nástroje, metódy a praktiky globálneho vzdelávania vysvetlujúceho globálnu zodpovednosť, globálne príčiny a následky, lokálny a rodinný vplyv na globálne procesy a vplyv globálnych procesov na rodinný život, rozvoj kritického myslenia a zmeny ľudských postojov.

2. Slovinsko (SKSDS): ICT nástroje v medzigeneračnom dialógu (marec 2017) – moderný jazyk komunikácie, IT nástroje a komunikácia medzi mladou a striebornou generáciou, nové technológie v každodennom živote – výhody a hrozby.

3. Slovensko (KDS): Rovnováha v rodinnom a pracovnom živote (jún 2017) – hľadanie modelov osvedčených postupov, vzdelávanie o zosúlaďovaní v rodinnom a pracovnom živote, nové modely rodičovstva v meniacom sa svete, budovanie vzťahu medzi troma generáciami – medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi.

4. Maďarsko (MKSZ): Úlohy rodiny v sociálnom živote (október 2017) – moderné sociálne nástroje vzdelávania zlepšujúceho zapojenie rodín do sociálneho života, sociálny vplyv rodín.

5. Česká republika (KDCR): Rodina v núdzi – hľadanie modelov osvedčených postupov (február 2018) – metódy a nástroje vzdelávania efektívne v znevýhodnených rodinách v procese podpory, špeciálne potreby vzdelávania slobodných rodičov, špeciálne potreby vzdelávania rodičov detí s postihnutím a s menej príležitosťami.