Dobrovoľníci pri akciách a činnosti zduženia

Dotknuté osoby: 

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré pôsobia ako dobrovoľníci pri aktivitách združenia, prípadne ich zákonní zástupcovia. Informácie pre zamestnancov v pracovnom pomere alebo na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nie sú predmetom tejto všeobecnej informácie, každý zamestnanec dostane osobitnú informáciu o spracúvaní osobných údajov.  Zmluvní partneri na základe zmlúv (lektori, externí spolupracovníci) majú informácie poskytnuté pod písm. E nižšie.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov:

Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa, dátum narodenia, emailová adresa a telefónne číslo, príp. iných kontaktné údaje a údaje o dobrovoľníckej činnosti.

Účely

Tieto osobné údaje použijeme na tieto účely:

  1. Príprava a vyhotovenie dobrovoľníckej zmluvy a plnenie práv a povinností zo zmluvy;
  2. Zabezpečenie školení, informácií, ochranných pomôcok a plnenie ďalších zákonných povinností vo vzťahu k dobrovoľníkom;
  3. Informovanie o združení alebo marketing združenia: Na niektorých podujatiach sa vyhotovujú fotografie alebo audiovizuálne záznamy, ktoré sa používajú na našej webstránke, na sociálnych sieťach alebo v iných publikáciách na informovanie o podujatí alebo na marketing alebo propagáciu podujatia alebo združenia;
  4. Informovanie o podujatiach podobného typu: Účastníkom podujatí, pokiaľ také informovanie neodmietli alebo voči nemu nenamietli, poskytujeme aj informácie o ďalších aktivitách združenia;
  5. Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov združenia.
  6. Archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov dobrovoľníkov pre účely podľa bodov 1 a 2 vyššie je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy alebo na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a čl. 6 ods. 1 psím. C) Nariadenia, teda plnenie zákonných povinností najmä povinností podľa zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa bodu 3 (fotografie a videozáznamy) je súhlas dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje dobrovoľne a je ho možné odvolať. Pre účel podľa bodu 4 a 5 je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda existujúci oprávnený záujem združenia buď zasielať informácie o činnosti združenia osobám, ktoré predtým boli účastníkmi tejto činnosti prípadne oprávnený záujem na uplatňovaní, obhajovaní a preukazovaní právnych nárokov združenia.

Pre účel 6  je právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej najmä zo zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Doba spracúvania

Na účely 1 až 4 sú osobné údaje spracúvané počas trvania vzťahu medzi dobrovoľníkom a združením. Na účely podľa bodu 5 sú údaje spracúvané do uplynutia premlčacej doby súkromnoprávnych nárokov, teda po dobu najviac 4 roky od skončenia vzťahu dotknutej osoby a združenia. Na účely podľa bodu 6 je doba spracúvania určená úložnou lehotou záznamu, vplývajúcou zo zákona alebo registratúrneho poriadku.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 4 a 5.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.