Zmluvní partneri združenia, členovia štatutárnych orgánov a kontaktné osoby zmluvných partnerov

Dotknuté osoby:  Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú  zmluvnými partnermi združenia  alebo členmi štatutárnych orgánov zmluvných partnerov a ich kontaktnými osobami

 

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov:

Kontaktné údaje, údaje o pracovnej pozícii,

Účel

Osobné údaje zmluvných partnerov – fyzických osôb ako aj členov štatutárnych orgánov zmluvných partnerov a ich kontaktných osôb spracúvame na nasledovné účely:

  1. Na účely prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy so zmluvným partnerom
  2. Plnenia zákonných povinností (najmä podľa zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o archívoch a iných právnych predpisov)
  3. Preverenie oprávnenia konať v mene zmluvného partner a kontaktovanie zmluvného partnera, pokiaľ ide o osobné údaje osôb, ktoré konajú v mene našich zmluvných partnerov (štatutári, vedúci zamestnanci) alebo sú ich kontaktnými osobami podľa zmluvy na účely plnenia zmluvných povinností podľa našich zmlúv, kontaktovanie zmluvných partnerov a evidencie dokladov, na ktorých sú ich údaje uvedené v zmysle právnych predpisov.
  4. V prípade, že je to nevyhnutné na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov združenia.

Právnym základom je pre účel

  1. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ak ide o zmluvného partnera – fyzickú osobu;
  2. Čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť prevádzkovateľa v prípadoch, keď zákon ukladá povinnosť evidovať alebo vykazovať doklady, na ktorých sú ich osobné údaje uvedené, a to najmä zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve
  3. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie oprávnený záujem Spoločnosti na plnení zmluvných a zákonných povinností prípadne na kontaktovaní zmluvných partnerov prostredníctvom kontaktnej osoby, pokiaľ ide o osobné údaje osôb, ktoré konajú v mene zmluvného partnera alebo sú jeho kontaktnými osobami a
  4. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov v prípade, že ide o údaje nevyhnutné na účel uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov.

Doba spracúvania Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvy, v ktorej sú uvedené alebo na plnenie ktorej sa využívajú. Po skončení zmluvy spracúvame tieto osobné údaje ešte počas premlčacej doby nárokov (spravidla 4 roky) na účely obhajovania, preukazovania a uplatňovania právnych nárokov, prípadne, ak sa počas takej doby začalo alebo hrozí konanie o nárokoch alebo povinnostiach Spoločnosti, tak až do skončenia takého konania a úplného vyriešenia všetkých nárokov. Osobné údaje na dokladoch a písomnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinná evidencia alebo archivácia, sa ďalej uchovávajú po dobu trvania doby archivácie alebo evidencie.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 3 a 4.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.