Osoby, ktoré si uplatnili práva podľa Nariadenia

Dotknuté osoby:  Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré si uplatnili niektoré svoje práva podľa Nariadenia a za tým účelom kontaktovali združenie alebo tiež osoby, ktoré poskytli združeniu súhlas na spracúvanie osobných údajov na niektorý z vyššie uvedených účelov a neskôr súhlas odvolali.

 

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov:

Údaje uvedené v žiadosti dotknutej osoby, údaje uvedené v súhlase a jeho odvolaní, spravidla kontaktné údaje žiadateľa

Účel

Osobné údaje ubytovaných hostí spracúvame na nasledovné účely:

  1. Na účely plnenia povinností podľa Nariadenia o právach dotknutých osôb (vybavovanie žiadostí)
  2. Na účely plnenia povinností podľa Nariadenia a preukazovanie existencie súhlasu v určitom období v prípade odvolaného súhlasu
  3. V prípade, že je to nevyhnutné na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov združenia.

Právnym základom je pre účel

  1. Čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť prevádzkovateľa vybavovať žiadosti dotknutých osôb podľa čl 12 a nasl. Nariadenia
  2. Čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť preukazovať existenciu súhlasov a plniť ďalšie povinnosti podľa čl. 24 Nariadenia
  3. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov v prípade, že ide o údaje nevyhnutné na účel uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov.

Doba spracúvania Po dobu 4 rokov od vybavenia žiadosti alebo odvolania súhlasu. V prípade preukazovania nárokov po dobu existencie týchto nárokov až do úplného vysporiadania.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 3.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva  Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.