Osoby pohybujúce sa v priestoroch, monitorovaných kamerovým systémom

Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú pre tento prípad fyzické osoby, ktoré navštívia priestory združenia monitorované kamerami, teda Záhorov dom v Banskej Štiavnici (http://www.kolping.sk/domy/z%c3%a1horov-dom/), vzdelávacie a ubytovacie centrum.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov:  V priestoroch združenia  sú umiestnené 3 kamery, pri vstupe je upozornenie a krátka informácia o spracúvaní osobných údajov. Z kamier uchovávame záznamy, ktoré umožňujú zistiť podobizeň osoby, ktorá sa pohybovala v monitorovanom priestore a čas pohybu.

Účel spracúvania:

Záznamy robíme na to, aby sme chránili bezpečnosť, majetok a všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v priestoroch združenia, zabránili výtržnostiam a iným udalostiam, ktoré môžu byť trestnými činmi alebo priestupkami, alebo môžu nám či inej osobe spôsobiť škodu a aby sme vedeli riešiť takéto incidenty v následnom konaní o priestupkoch, trestných činoch alebo v konaniach, kde si uplatníme svoje právne nároky voči porušovateľom (preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov).

Právny základ

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda existujúci oprávnený záujem združenia zabezpečiť ochranu bezpečnosti a majetku prevádzkovateľa a návštevníkov priestorov prevádzkovateľa a oprávnený záujem uplatňovania, preukazovania a obhajovania právnych nárokov.

Doba spracúvania

Záznamy si ponechávame spravidla po dobu 72 hodín. Ak je na zázname zachytená niektorá skutočnosť uvedená vyššie (incident), budeme tento záznam ďalej spracúvať na účely oprávneného záujmu, ktorým je preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov a konanie o trestných činoch a priestupkoch, a to pokiaľ nebude konanie uzavreté.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na tento účel.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva  

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie