Ubytovaní hostia

Dotknuté osoby:  Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú  zmluvnými partnermi združenia  alebo členmi štatutárnych orgánov zmluvných partnerov a ich kontaktnými osobami.

 

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov:

Údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania, doklady o úhrade, kontaktné údaje z objednávky ubytovania

Účel

Osobné údaje ubytovaných hostí spracúvame na nasledovné účely:

  1. Na účely plnenia evidenčných a oznamovacích povinností podľa právnych predpisov (vedenie knihy hostí)
  2. Plnenia zákonných povinností (najmä podľa zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o archívoch a iných právnych predpisov)
  3. Rezervácie ubytovania a zabezpečenia plnenia povinností ubytovateľa v prípade sprostredkovania ubytovanie webovými portálmi
  4. V prípade, že je to nevyhnutné na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov združenia.

Právnym základom je pre účel

  1. Čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť prevádzkovateľa evidovať hostí, uložená mu najmä zákonom č. § 24  zákona  253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a zákon č.  404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
  2. Čl. 6 ods. 1 písm. c) zákonná povinnosť prevádzkovateľa v prípadoch, keď zákon ukladá povinnosť evidovať alebo vykazovať doklady, na ktorých sú ich osobné údaje uvedené, a to najmä zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve
  3. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie oprávnený záujem Spoločnosti na sprostredkovaní ubytovania webovými portálmi a poskytnutie informácií zmluvným partnerom pre také prípady
  4. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov v prípade, že ide o údaje nevyhnutné na účel uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov.

Doba spracúvania Počas trvania ubytovania a po skončení ubytovania po dobu na ktoré sa vzťahuje povinná evidencia alebo archivácia, sa ďalej uchovávajú po dobu trvania doby archivácie alebo evidencie. V prípade spracúvania na účely uplatňovania právnych nárokov, po dobu trvania týchto nárokov (spravidla 4 roky).

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 3 a 4.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.