Účastníci vzdelávacích podujatí, iných podujatí alebo záujemcovia o školenie, podujatie alebo publikáciu

Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú pre tento prípad fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na vzdelávacie alebo iné podujatie organizované združením alebo kontaktovali združenie a/alebo prejavili záujem o informácie o jeho aktivitách alebo publikáciách.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov:

Titul, meno, priezvisko, adresa príp. tiež dátum narodenia, emailová adresa a telefónne číslo, príp. iných kontaktných údaje, informácie o poplatkoch a ich úhrade. V prípade súhlasu fotografie a audiovizuálne záznamy z podujatí.

Účel spracúvania:

Tieto osobné údaje použijeme na tieto účely:

  1. Organizácia podujatia: teda na to, aby sme Vám umožnili osobný alebo elektronický prístup na podujatie, organizované združením v čase a na tému uvedené vo formulári alebo ponuke podujatia, skontrolovali a zaznamenali Vašu účasť a uhradenie poplatku/ceny;
  2. Osvedčenie alebo publikácia: Ak pre dané podujatie vydáva osvedčenie alebo potvrdenie, osobné údaje možno použiť na jeho vystavenie a archivovanie, prípadne odoslanie rovnako v prípade záujmu možno odosielať platené alebo bezplatné publikácie združenia záujemcom o ne;
  3. Informovanie o združení alebo marketing združenia: Na niektorých podujatiach sa vyhotovujú fotografie alebo audiovizuálne záznamy, ktoré sa používajú na našej webstránke, na sociálnych sieťach alebo v iných publikáciách na informovanie o podujatí alebo na marketing alebo propagáciu podujatia alebo združenia;
  4. Informovanie o podujatiach podobného typu: Účastníkom podujatí, pokiaľ také informovanie neodmietli alebo voči nemu nenamietli, poskytujeme aj informácie o ďalších aktivitách združenia;
  5. Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov združenia.
  6. Archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov účastníkov podujatí alebo záujemcov o ne  je kandidátov je pre účely podľa bodov 1 a 2 vyššie článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy alebo na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa bodu 3 (fotografie a videozáznamy) je súhlas dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje dobrovoľne a je ho možné odvolať.

Pre účel podľa bodu 4 a 5 je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda existujúci oprávnený záujem združenia buď zasielať informácie o činnosti združenia osobám, ktoré predtým boli účastníkmi tejto činnosti prípadne oprávnený záujem na uplatňovaní, obhajovaní a preukazovaní právnych nárokov združenia.

Pre účel 6  je právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej najmä zo zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Doba spracúvania

Na účely 1 až 4 sú osobné údaje spracúvané počas trvania členstva člena združenia prípadne pokiaľ ide o údaje uchádzača o členstvo alebo dobrovoľnícke aktivity, počas trvania takéhoto vzťahu so združením. Na účely podľa bodu 5 sú údaje spracúvané do uplynutia premlčacej doby súkromnoprávnych nárokov, teda po dobu najviac 4 roky od skončenia vzťahu dotknutej osoby a združenia. Na účely podľa bodu 6 je doba spracúvania určená úložnou lehotou záznamu, vplývajúcou zo zákona alebo registratúrneho poriadku.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 4 a 5.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.