Čo je Kolping?

Kolpingovo dielo na Slovensku (KDS) je sociálno-vzdelavacím združením a má členskú základňu.
Bolo založené v roku 1855 vo forme Katolíckých tovarišských spolkov a znovuobnovené v r. 1995, pričom jeho organizačnými jednotkami už nie sú tovarišské spolky ale tzv. Kolpingove rodiny. KDS je súčasťou Medzinárodného Kolpingovho diela so sídlom v Kolíne nad Rýnom a na Slovensku, pôsobí ako národne združenie od roku 1997.

KDS nadväzuje na odkaz nášho zakladateľa Adolpha Kolpinga: “Potreby doby Vám ukážu, čo máte robiť!”. Podľa toho sa snažíme reagovať na aktuálne potreby a problémy spoločnosti a pomáhame ľuďom hľadať východiská zo zložitých životných situácií. Vychádzame pri tom zo sociálneho učenia Cirkvi.Prioritou nášho združenia je sociálnu náuku Cirkvi šíriť a predstavovať jej význam v súčasnej dobe.

Národný sekretariát Kolpingovho diela na Slovensku se nachádza v Štiavnických Baniach v kolpingovom vzdelávacom dome, ktoré nesie meno po miestnom sociálne angažovanom kňazovi Jozefovi Záhorovi, teda je to tzv. Záhorovm dom.

Cieľom našej organizácie v súčasnosti je hlavne

– podpora dobrovoľníckej práce v našej členskej základni

– podpora práce s rodinami a vzdelávanie rodín

– aktivácia občianskych iniciatív na úrovni komunálnej politiky

– podpora tolerancie a demokracie – projekty v národnostne a etnicky zmiešaných regiónoch

– príprava projektov na zväčšenie rovnosti šancí pre marginálne skupiny

– drobné projekty na miestnej a regionálnej úrovni

– partnerské projekty s našimi zahraničnými partnermi v EÚ a v Medzinárodnom Kolpingu

– participácia v rámci medzinárodnej štruktúry Kolpingu SEK na rôznych projektoch v rozvojových krajinách.

V minulosti bola naša činnosť a projekty zamerané hlavne na tieto oblasti:

– aktívna pomoc nezamestnaným na trhu práce

– podpora duálneho vzdelávania a celoživotného  vzdelávania

– senzibilizácia a motivácia k sociálnej aktivite v prospech znevýhodnených skupín

– motivácia k drobnému a strednému podnikaniu s cieľom uplatniť sa na trhu práce v EÚ

KDS má po celom Slovensku 15 organizačných jednotiek – Kolpingových rodín (KR), v ktorých pracuje okolo 160 členov. Kolpingove rodinu môžu vyvíjať činnosť bez právnej subjektivity v rámci materskej organizácie (KDS), alebo môžu mať svoju vlastnú právnu subjektivitu.podpis A.K.