Kolping na Slovensku

Krátke dejiny Kolpingovho diela na Slovensku

Kolpingovo dielo na Slovensku po svojom obnovení v roku 1995 nadviazalo na tradíciu Katolíckych tovarišských spolkov, ktoré boli na území bývalého Uhorska od roku 1855 veľmi populárne. Vandrujúci tovariši a remeselníci z celej Európy sa v druhej polovici 19. storočia dostávali na svojich potulkách za prácou do kontaktu s myšlienkami katolíckeho kňaza Adolpha Kolpinga a po návrate ich šírili aj doma. Boli to na svoju dobu prevratné myšlienky, ktoré ďaleko predbiehali svoju dobu.
Ako napríklad: poskytovanie lacného ubytovania pre vandrujúcich, pomoc pri hľadaní práce, dôraz na zvyšovanie kvalifikácie, solidarita pre chorých kolegov, zdravotné a penzijné sporenie, účasť na tvorbe zákonov, priame ovplyvňovanie politického a verejného života, médií, trhu práce – toto všetko sa viaže k začiatkom tzv.: “sociálnej angažovanosti Cirkvi“ v počiatkoch ranného kapitalizmu, ktoré vyústilo „ v encyklike pápeža Leva XIII „Rerum novarum“ do formulovania tzv.: “Sociálnej náuky Cirkvi”.
Toto obdobie sa v našich postkomunistických dejinách spája poväčšine iba s menom Karola Marxa, ktorého nám aj v minulosti predstavovali ako jediného, ktorý sa pokúsil riešiť tieto problémy revolučnou cestou. Vieme, že táto jeho cesta zlyhala a jej tragické následky znášame všetci dodnes. Málokto však vie, že Adolph Kolping, Marxov rovesník prinášal už v tom čase rovnako revolučné impulzy na zmenu. Tieto jeho myšlienky však neboli tak atraktívne, lebo hovorili o zmene človeka o zmene myslenia a to je omnoho náročnejšie ako pokušenie zmeniť svet násilnou revolúciou.
Adolph Kolping a jeho nástupcovia v tejto práci na zmene človeka vytrvalo pokračovali a vytvorili jednu z najväčších sociálnych organizácií na svete, ktoré dnes existuje v takmer 70 krajinách sveta a má takmer pol miliónovú členskú základňu.
Keď sme sa v roku 1995 rozhodovali znovu obnoviť toto dielo na Slovensku, nestretli sme sa s veľkým nadšením. U ľudí už v tom čase upadlo revolučné opojenie po samätovej revolúcii. Hovoriť o sociálnej spravodlivosti v spoločnosti, ktorá zažívala “divoké privatizácie“ a reštavráciu „dravého kapitalizmu“ na Slovensku, bolo takmer zbytočné.
Od začiatku Kolpingovo dielo oslovovalo na Slovensku skôr aktívnych a vzdelaných kresťanov, ktorí chápali kresťanstvo nielen ako liturgickú záležitosť, ale ktorí už aj predtým prejavili svoju sociálnu angažovanosť. Kolpingovo dielo na Slovensku sa profilovalo ako katolícke združenie a zároveň mimovládna organizácia, ktorá mala od svojho počiatku jasné sociálno-spoločenské a politické ambície. Bolo nutné pretvárať postkomunistickú mentalitu zvyknutú na „socialistické vymoženosti“, na ktoré mnohí nostalgicky spomínali. Žiaľ, v Cirkvi a medzi duchovnými tieto myšlienky nenachádzali veľkú odozvu. Bola príliš zaujatá nápravou krívd z komunistických čias.

„Potreby doby Vám ukážu, čo máte urobiť“, tento citát zakladateľa Kolpingu je pre nás určujúci, snažíme sa sledovať „znamenia časov“ a podľa toho aj prispôsobujeme naše aktivity. Kolpingovo dielo na Slovensku sa v 10 kolpingových rodinách (organizačných jednotkách KDS) vo všetkých diecézach zúčastňuje na spoločenskom a sociálnom živote a snaží sa ho aktívne ovplyvňovať. Jednotlivé kolpingove rodiny si určujú svoje priority, ktoré sú v ich okolí akútne a snažia sa na ne hľadať riešenia. Kolpingovo dielo na Slovensku má v Štiavnických Baniach národný sekretariát, v ktorom pracuje projektový koordinátor hľadajúci možnosti zapojenia sa do väčších projektov s celoslovenským a medzinárodným zameraním.
Od svojho začiatku Kolpingovo dielo na Slovensku úspešne realizovalo niekoľko desiatok významných projektov tak doma ako aj na medzinárodnej úrovni. Najpálčivejším problémom dodnes je na Slovensku nezamestnanosť, preto sme sa rozhodli poskytovať nezamestnaným konkrétnu pomoc zvyšovaním jazykovej a vzdelanostnej úrovne. V tomto sme videli významnú šancu prispieť k zmierňovaniu sociálnych problémov. Neobišli sme ani tradičnú oblasť kolpingovskej práce – odborné profesné vzdelávanie a využívanie informačných technológií.
Ďalšiu platformu nášho pôsobenia sme videli vo výchove k politickej a spoločenskej angažovanosti a rozhľadenosti, ktoré postkomunistickému človeku a zvlášť kresťanom chýbali. Zdôrazňovali sme potrebu účasti veriacich na spoločenskom a politickom živote krajiny a k tomu sme aj viedli našich členov. Významná a aktuálna úloha bola v posledných rokoch výchova k euroobčianstvu a informácie o účasti Slovenska v euroatlantických štruktúrach. Nevyhli sme sa ani zlepšovaniu stále aktuálnych maďarsko-slovenských vzťahov, vzdelávaniu rómskeho etnika a prehlbovaniu náboženskej tolerancie ap.
Veľkú obľubu u našich členov a sympatizantov si získala naša práca s rodinami a vzdelávanie rodín. Pravidelne sme pokračovali v príprave programov pre voľný čas – kreatívne tábory a dielne pre deti ale aj medzinárodné športové podujatia. Šport, kultúra a voľný čas, olympiády, volejbalové turnaje, tanečné kurzy, účasť na medzinárodných pútiach a partnerských návštevách. Z významných kreatívnych aktivít z minulosti spomenieme poloprofesionálne divadlo a muzikál kolpingovej rodiny Bošany, ktorá sa stala so svojimi vystúpeniami dvakrát celoslovenským víťazom v oblasti divadelných vystúpení amtérskych spolkov, ďalej celoslovenská literárna súťaž študentov organizovaná KDS v rámci projektu Podpora tolerancie a demokracie medzi národnostnými a náboženskými menšinami a sympózium mladých rezbárov v Banskej Štiavnici.
Pri rozvoji kreativity a zručností s motiváciou k samozamestnaniu, spoluprácujeme aj so svetoznámymi slovenskými inzitnými maliarmi zo srbskej Kovačice – ktorí nám napomáhajú pri odbornom vedení nadaných rómskych maliarov.
Zúčastnili sme sa aktívne aj vo viacerých predstupových projektoch EÚ – Phare, Acces. Zapojili sme sa aj do štrukturálnych fondov v iniciatíve spoločenstva – Equal a spolupracujeme s partnerskými organizáciami s podobným zameraním v Írsku, Španielsku, Francúzsku a Belgicku..
Uvedomujeme si potrebu lobbingu kresťanských organizácií v európskych štruktúrach a chceme sa i v tejto oblasti profesionalizovať.
Jedným z takýchto podujatí bola návšteva európskeho parlamentu, kde sme s predstaviteľmi rómskej komunity zo Spišu, boli prijatí u európskych poslancov – zástupcov pre rómske otázky. Pri tejto príležitosti sme odovzdali nášmu čestnému predsedovi Jánovi Fígeľovi, eurokomisárovi, obraz s názvom „Rómsky Betlehem spod Spišského hradu“ do európskej komisie.
Rozvoj tejto veľkej sociálnej aktivity, ktorou je Kolpingovo dielo na Slovensku – pri neľahkých počiatočných rokoch – a  20. jubileum, ktoré budeme onedlho sláviť nás čaká jej ďalší rozvoj aj v tejto ekonomicky kritickej a náročnej sitácii. Veríme, že nový začiatok, ktorý sme začali po úspešnej sanácii organizácie prinesie aj nové podnety ktoré revitalizujú myšlienky blahoslaveného Adolpha Kolpinga na Slovensku.
Tieto doterajšie, ale veríme aj budúce úspechy, sú spoločnými úspechmi viacerých, ktorí stáli a stoja pri nás a pri našich začiatkoch, bratsky a otcovsky nás povzbudzovali, dávali nám príklad a finačne a materiálne napomáhali rozvoju myšlienok Adolpha Kolpinga aj u nás.