Medzinárodný Kolping

Medzinárodné Kolpingovo dielo (IKW)

Krátka informácia

V roku 1849 založil katolícky kňaz Adolph Kolping v Kolíne spolok pre slobodných remeselných tovarišov s cieľom, pomôcť im pri zvládnutí problémov, vyplývajúcich z priemyselnej revolúcie, ktoré sú zhrnuté do jedného pojmu „sociálna otázka“.

Z malého spolku sa postupne stalo celosvetové dielo, ktoré v súčasnosti zahŕňa približne 6.000 miestnych skupín a 500.000 členov v takmer 70 štátoch sveta. Napriek mocnému rozvoju a zmenám spoločenskej situácie zostalo Kolpingovo dielo verné svojej vlastnej úlohe a ešte aj dnes spolupracuje na riešení sociálnej otázky, či na národnej alebo na medzinárodnej úrovni.

Kolpingovo dielo sa chápe ako katolícke sociálne združenie, ktoré osobitným spôsobom podporuje rozvoj osobných schopností svojich členov, ponúka členom a spoločnosti životnú pomoc a aktivitami svojich členov a zoskupovaním podporuje všeobecné blaho v kresťanskom chápaní.

Práca Kolpingovho diela je zameraná na celého človeka. Pre všetky oblasti života môže získať pomoc a povzbudenie, rovnako však má aj možnosť angažovať sa so všetkými svojimi starosťami a problémami, ale aj vedomosťami a schopnosťami. Práve táto úzka spojitosť a vzájomnosť medzi jednotlivými oblasťami života je pre Kolpingovo dielo v jeho službe pre komplexný rozvoj človeka východiskovým bodom, investovať komplexne vlastnú prácu.

Na základe tohto vyjadrenia sa zameriava pôsobenie Kolpingovho diela prevažne na oblasti práca a povolanie, manželstvo a rodina, spoločnosť a štát, kultúra a voľný čas.

Ako demokratické štruktúrované združenie sa cíti byť Kolpingovo dielo spoluzodpovedné za podporu demokracie a zastáva sa osobitnej dôstojnosti človeka v každej fáze života a za neodňateľné a nedotknuteľné ľudské práva.

Kolpingovo dielo v Európe sa cíti byť zvláštnym spôsobom – zo svojho historického vývoja a programu – zaviazané európskej myšlienke a intenzívne spolupracuje s Radou Európy a s Európskou Úniou resp. s Európskym parlamentom, pričom od roku 1974 ako NGO (nevládna organizácia) zaujíma “Poradný štatút pri Rade Európy“ (Conseil de l´Europe) v Štrasburgu. Osobitným prejavom tejto intenzívnej spolupráce je už 30 ročná tradícia každoročne sa konajúcich „Európskych seminárov v paláci de l’Europe” v Štrasburgu.
Zo svojho celosvetového angažovania má ďalej „poradný štatút v hospodárskej a sociálnej rade Spojených národov” a “špeciálny štatút pri Medzinárodnej organizácie práce (ILO)“.

Po páde železnej opony v roku 1989 videlo Kolpingovo dielo svoju hlavnú úlohu v tom, aby zriadením samostatných národných združení prispelo k vybudovaniu Civil Society v bývalých komunistických štátoch. Medzičasom vznikli vo viacerých stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách ako napr. v Poľsku, Maďarsku, Českej Republike, Rumunsku, Slovensku, Albánsku atď. živé štruktúry združenia, ktoré zachytávajú vo svojom poli pôsobnosti prácu s mládežou a rodinou, všeobecné a profesné vzdelávanie, podporu malého podnikania a sociálnu prácu, ale aj v oblasti spoločensko-politickej vzdelávacej činnosti dôležité polia pôsobnosti a preberajú na vlastnú zodpovednosť pálčivé spoločenské úlohy.

Aj keď vzniklo združenie v Európe a svoje medzinárodné sídlo má naďalej v Kolíne, jeho pole pôsobnosti sa i tak rozprestiera po celom svete. Podpora medzinárodnej spolupráce a solidarita je ústrednou a dôležitou oblasťou pôsobnosti a Medzinárodné Kolpingovo dielo týmto prispieva pri riešení medzinárodnej sociálnej otázky.

Medzinárodné Kolpingovo dielo / Internationales Kolpingwerk / IKW – International Kolping Society / IKSOeuvre Kolping Internationale / OKI: D – 50448 Kolín, Postfach 100841, D – 50667 Kolín, Kolpingplatz 5 – 11Tel.: 0049/221/20701-49, Fax: 0049/221/20701-46, e-mail: ikw@kolping.net,Internet: http://www.kolping.net, NGO – štatút pozorovateľa pri Rade Európy podľa uznesenia Rady Ministrov Rady Európy (CM 1974/65 – Štrasburg, 20. marca 1974)

Zástupca: Reg. Rat Anton Salesny, splnomocnenec pre Erópu, A – 2000 Stockerau bei Wien, Schaumanngasse 70/4/8,Tel.: 0043/2266/65916, email: Anton.Salesny@gmx.net

International Kolping Society (IKS) en

In 1849 the Catholic priest Adolph Kolping founded an association in Cologne for single journeymen in order to give them some help in solving their problems caused by the industrial revolution and being summarized with the term „social question”.

At the beginning it was a small association, but meanwhile it has developed to a world-wide society that counts today about 6,000 regional groups and 500,000 members in 70 countries. In spite of the enormous growth and the changed situation in society the Kolping Society has remained true to its original task and is still working towards the solution of the social question. However, this work is not only limited to the national level, it also includes the international level.
The Kolping Society sees itself as a Catholic social organization. It supports its members in a special way in developing their personal talents, it offers help to its members and society as a whole and it promotes the common good in the Christian sense with the activities of its members and groups.

The work of the Kolping Society is aimed at the integral individual, who is not only offered help and stimulation in all aspects of life, but also provided with an opportunity to share his problems and also his knowledge and skills. It is the close interconnection and interrelation of the individual spheres of life, which is the starting-point and the ground for the comprehensive work of the Kolping Society and its service towards the integral development of the individual.
According to this approach the work of the Kolping Society concentrates on the following aspects: work and profession, marriage and family, society and state, culture and leisure time.

The Kolping Society is a democratically structured organization, and therefore it feels responsible for the promotion of democracy, too. It also fights for the special human dignity in any phase of life and for the inalienable and inviolable human rights.

The Kolping Society in Europe feels in a special way obliged to the European idea – owing to its historical development and its programme – and co-operates intensively with the Council of Europe and the European Union or the European Parliament. Since 1974 it has held the „Consultative Status at the Council of Europe” in Strasbourg as NGO (Non-Governmental Organization).
A special sign of this intensive co-operation are the European seminars realized annually for 30 years in Strasbourg (Palais de l’Europe).

Owing to its world-wide commitment it has furthermore the „Consultative Status at the Economic and Social Council of the United Nations” and was admitted to the „Special List of Non-Governmental International Organizations of the International Labour Office (ILO)”.

After the fall of the Iron Curtain in 1989 the International Kolping Society saw an important task in contributing to develop a civil society in the formerly communist states, and it did so by building up independent National Organizations. Meanwhile active organizational structures have developed in many Central and East European countries, like for example Poland, Hungary, Czech Republic, Romania, Slovakia, Albania etc.. These Kolping Societies have picked up important fields of activity like youth and family work, general and professional training, promotion of small enterprises and social work, but also socio-political education, and they have also undertaken urgent social tasks in self-responsibility.

Although the Kolping Society was founded in Europe and has still kept its international head-quarters in Cologne, it has extended its fields of activity all over the whole world in the meantime. The promotion of the international co-operation and solidarity is a central and important task, and the International Kolping Society contributes with its work to solve the international social question.

Internationales Kolpingwerk / IKW – International Kolping Society / IKS Oeuvre Kolping Internationale / OKI:D-50448 Köln, Postfach 100841, D-50667 Köln, Kolpingplatz 5 – 11, Tel.: 0049/221/20701-49,
Fax: 0049/221/20701-46, E-Mail: ikw@kolping.de, internet: http://www.kolping.net NGO-observer status at the Council of Europe according to the resolution of the Council of Ministers of the Council of Europe (CM 1974/65 – Strasbourg, 20th March 1974)
Representative: Anton Salesny, Europe Commissioner, A-2000 Stockerau bei Wien, Schaumanngasse 70/4/8,
Tel.: 0043/2266/65916, E-Mail: Anton.Salesny@gmx.net

Internationales Kolpingwerk (IKW) de

Im Jahre 1849 gründete der katholische Priester Adolph Kolping in Köln einen Verband für ledige Handwerkergesellen mit dem Ziel, ihnen eine Hilfe bei der Bewältigung der Probleme zu geben, die sich aus der industriellen Revolution ergaben und die unter den Begriff „Soziale Frage“ zusammengefasst werden.

Aus kleinsten Anfängen heraus hat sich dieser Verband zu einem weltweiten Werk entwickelt mit heute ca. 6.000 örtlichen Gruppen und 500.000 Mitgliedern in 70 Staaten der Welt. Trotz des gewaltigen Wachstums und der veränderten gesellschaftlichen Situation ist das Kolpingwerk seiner eigentlichen Aufgabe treu geblieben und arbeitet auch heute mit an der Lösung der sozialen Frage, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene.

Das Kolpingwerk versteht sich als katholischer Sozialverband, der in besonderer Weise die Entfaltung der persönlichen Anlagen seiner Mitglieder unterstützt, den Mitgliedern und der Gesellschaft Lebenshilfen anbietet und durch die Aktivitäten seiner Mitglieder und Gruppierungen das Gemeinwohl im christlichen Sinne fördert.

Die Arbeit des Kolpingwerkes ist ausgerichtet auf den ganzen Menschen. Für alle Lebensbereiche soll er Hilfe und Anregung erfahren können, ebenso aber auch die Möglichkeit haben, sich mit all seinen Sorgen und Problemen aber auch Kenntnissen und Fähigkeiten einzubringen. Gerade die enge Verflochtenheit und Wechselbeziehung zwischen den einzelnen Lebensbereichen ist für das Kolpingwerk in seinem Dienst an der ganzheitlichen Entfaltung des Menschen Ansatzpunkt, die eigene Arbeit umfassend anzulegen.

Von diesem Ansatz her richtet sich das Wirken des Kolpingwerkes schwerpunktmäßig auf die Bereiche Arbeit und Beruf, Ehe und Familie, Gesellschaft und Staat, Kultur und Freizeit.
Als demokratischer strukturierter Verband sieht sich das Kolpingwerk mitverantwortlich für die Förderung der Demokratie und tritt für die besondere Würde des Menschen in jeder Lebensphase und für die unveräußerlichen und unverletzlichen Menschenrechte ein.

In besonderer Weise fühlt sich das Kolpingwerk in Europa – aus seiner geschichtlichen Entwicklung und seinem Programm heraus – der Europaidee verpflichtet und arbeitet intensiv mit dem Europarat und der Europäischen Union bzw. dem Europäischen Parlament zusammen, wobei es seit 1974 als NGO (Nichtregierungsorganisation) den „Konsultativstatus beim Europarat“ (Conseil de l’Europe) in Strasbourg inne hat.
Ein besonderer Ausdruck dieser intensiven Zusammenarbeit sind die seit 30 Jahren alljährlich durchgeführten „Europaseminare im Palais de l’Europe“ in Strasbourg.
Aus seinem weltweiten Engagement hat es weiters den „Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen“ und den „Sonderstatus bei der Internationalen Arbeits-organisation (ILO)“.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 sah das Internationale Kolpingwerk eine wesentliche Aufgabe darin, in den ehemals kommunistischen Staaten durch den Aufbau selbständiger Nationalverbände zum Aufbau einer Civil Society beizutragen. Mittlerweile sind in vielen mittel- und osteuropäischen Ländern wie z.B. in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, Rumänien, der Slowakei, Albanien usw. lebendige Verbandsstrukturen entstanden, die in Aufgabenfelder wie Jugend- und Familienarbeit, allgemeine und berufliche Bildung, Kleingewerbeförderung und Sozialarbeit, aber auch im Bereich gesellschaftspolitische Bildungsarbeit wichtige Aufgabenfelder aufgegriffen haben und drängende gesellschaftliche Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen.
Wenn auch der Verband in Europa entstanden ist und seinen internationalen Sitz weiterhin in Köln hat, so erstreckt sich das Aufgabenfeld zwischenzeitlich jedoch über die ganze Welt. Die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und Solidarität ist ein zentraler und wichtiger Aufgabenbereich und das Internationale Kolpingwerk leistet hiermit auch eine Beitrag zur Lösung der internationalen sozialen Frage.

Internationales Kolpingwerk / IKW – International Kolping Society / IKS – Oeuvre Kolping Internationale / OKI: D-50448 Köln, Postfach 100841, D-50667 Köln, Kolpingplatz 5 – 11, Tel.: 0049/221/20701-49, Fax: 0049/221/20701-46, E-Mail: ikw@kolping.net, Internet: http://www.kolping.net; http://www.kolpingwerk-europa.net
NGO-Beobachterstatus beim EUROPARAT gemäß Beschluss des Ministerrates des Europarates
(CM 1974/65 – Strasbourg am 20. März 1974)
Vertreter: Reg. Rat Anton Salesny, Europabeauftragter, A-2000 Stockerau bei Wien, Schaumanngasse 70/4/8, Tel.: 0043/2266/65916, E-Mail: Anton.Salesny@gmx.net

Oeuvre Kolping Internationale (OKI) fr

En 1849 le prêtre catholique Adolph Kolping fondait à Cologne une association pour les compagnons artisans célibataires avec le but de leur apporter une aide pour surmonter les problèmes résultant de la Révolution Industrielle qui sont résumés sous la notion de „Question Sociale“. Issue de prémices modestes cette association s’est développée pour devenir une oeuvre à l’échelle mondiale qui compte aujourd’hui environ 6.000 groupes locaux et 500.000 membres dans plus de 70 pays du globe. Malgré la forte croissance et la situation sociale en mutation, l’Oeuvre de Kolping est restée fidèle à sa fonction essentielle et continue à travailler aujourd’hui encore à l’apport d’une solution à la Question Sociale, que ce soit au niveau national ou international.
L’Oeuvre de Kolping se définit comme une Association Sociale Catholique qui soutient de façon particulière l’épanouissement des aptitudes personnelles de ses membres, offre à ses membres et à la Société une aide dans toutes les circonstances de vie et fait progresser le Bien Public dans le sens chrétien par le biais des activités de ses membres et de ses groupements.
Le travail de l’Oeuvre de Kolping est orienté sur l’être humain dans son ensemble. Celui-ci doit pouvoir recevoir une aide et une impulsion dans tous les secteurs de vie et avoir également la possibilité de se livrer avec toutes ses préoccupations et problèmes mais aussi avec ses connaissances et aptitudes. Justement cet entrelacement étroit et cette interaction entre les domaines de vie individuels représente pour l’Oeuvre de Kolping dans son service à l’épanouissement intégral de l’être humain un point de départ pour y orienter son propre travail d’ensemble.
A partir de ce point de départ l’action de l’Oeuvre Kolping est dirigée essentiellement sur les domaines du travail et de la profession, du couple et de la famille, de la Société et de l’Etat, de la culture et du temps libre. En tant qu’association de structure démocratique l’Oeuvre de Kolping se sent co-responsable pour la progression de la Démocratie et défend la dignité particulière de l’être humain dans chaque phase de sa vie et les droits de l’homme inaliénables et inviolables.

En Europe, l’Œuvre de Kolping se sent obligé à l’idée européenne d’une façon spéciale – provenant de son développement historique et de son programme – et coopère de manière intense avec le Conseil de l’Europe et la Communauté Européenne à voir avec le Parlement Européen pendant qu’il détient le „Statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe“ à Strasbourg en tant que ONG (Organisation non gouvernementale) depuis 1974.

Un signe spécial de cette collaboration intensive sont les séminaires d’Europe réalisés chaque année depuis de 30 ans à Strasbourg (Palais de l’Europe). Provenant de son engagement mondial il possède, en plus, le „statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies“ et le „statut spécial auprès de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)“.

Après la chute du rideau de fer en 1989 l’Oeuvre Kolping Internationale a vu une tâche essentielle dans le fait de contribuer dans les anciens Etats communistes à la construction d’une „Civil Society“ par la mise en place d’associations nationales indépendantes. Entretemps des structures d’associations actives se son établies dans un grand nombre de pays de l’Europe Centrale et de l’Est, comme par exemple en Pologne, en Hongrie, dans la République Tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, en Albanie etc. Elles sont engagées non seulement dans les domaines d’action comme le travail de la jeunesse et de la famille, la formation générale et professionnelle, le soutien des petites industries et le travail social mais aussi dans le domaine du travail de formation socio-politique et assument en toute responsabilité des tâches sociales importantes.

Même si l’association est née en Europe et si son siège international reste à Cologne, son domaine d’action s’étend cependant entretemps à l’ensemble du globe. Le soutien du travail commun international et de la solidarité représente un domaine d’action important. L’Oeuvre Kolping Internationale apporte de cette façon également une contribution au solutionnement de la Question Sociale internationale.

Internationales Kolpingwerk / IKW – International Kolping Society / IKS
Oeuvre Kolping Internationale / OKI: D-50448 Köln, Postfach 100841, D-50667 Köln, Kolpingplatz 5 – 11
Tel.: 0049/221/20701-49, Fax: 0049/221/20701-46, E-Mail: ikw@kolping.de; Internet: http://www.kolping.net
Statut observateur de ONG chez le Conseil de l’Europe selon la résolution du conseil de ministre du Conseil de l’Europe (CM 1974/65 – Strasbourg le 20 mars 1974)
Représentant: Anton Salesny, chargé de mission Europe, A-2000 Stockerau bei Wien, Schaumanngasse 70/4/8,Tel.: 0043/2266/65916, E-Mail: Anton.Salesny@gmx.net