Organizačná štruktúra

Kolpingovo dielo na Slovensku, je katolícke, sociálnovzdelávacie združenie, ktoré je registrované podľa Slovenských zákonov ako občianske združenie. (Viď stanovy)