Ako založiť KR a požiadať o vlastnú subjektivitu

Záujemcovia (minimálne 7),ktorí sa oboznámia a stotožnia s dielom a myšlienkami bl. Adolpha Kolpinga sa po rozhovore s miestnym kňazom dohodnú o založení miestnej Kolpingovej rodiny (spravidla z územia farnosti).

Zakladajúci členovia sa zaregistrujú prostredníctvom registračných hárkov, určia si základné priority ktorými sa bude KR vo svojej činnosti riadiť a urobia z tohoto stretnutia zápisnicu a požiadajú KDS o zaregistrovanie. Túto zápisnicu pošlú na sekretariát Kolpingovho diela, ktoré po zaregistrovaní novej Kolpingovej rodiny o tom vydá potvrdenie – Zakladajúcu listinu KR.

Zakladajúca listina potvrdená centrálnym sekretariátom a overená dvoma členmi predsedníctva KDS je základným dokumentom, ktorý legitimizuje vznik a existenciu Kolpingovej rodiny bez právnej subjektivity v rámci Kolpingovho diela.

Po vydaní zakladajúcej listiny si zvolia zakladajúci členovia svoje orgány a zápis o voľbe pošlú na vedomie centrále KDS.

Kolpingova rodina ktorá by chcela mať svoju vlastnú subjektivitu, môže o ňu požiadať po 4 ročnej aktívnej činnosti. O registrácii KR s vlastnou právnou subjektivitou rozhoduje centrálne zhromaždenie.

Interný predpis o členských príspevkoch jednotlivých KR:

Každá KR je povinná bez výzvy ku 31.3. zaplatiť členský príspevok za všetkých členov rodiny a zaslať menný zoznam členov na centrálny sektretariát. Nezaplatenie členského príspevku deaktivuje KR a jej členovia strácajú aktívne i pasívne práva až do vyrovnania svojich podĺžností voči KDS