MLÁDEŽ V KOLPINGU

mlad2

PRAVIDLÁ KOLPINGOVSKEJ MLÁDEŽE

Po dnešku nasleduje zajtrajšok

Tieto pravidlá vyjadrujú našu identitu ako Kolpingova mládež a našu orientáciu do budúcnosti. Opierajú sa o stanovy Kolpingovho diela na Slovensku. Sú pre nás realitou a stálou výzvou. Ukazujú, kto sme, čo nami hýbe a čo chceme.

Mladí ľudia v katolíckom mládežníckom zväze.

Charakterizuje nás kresťanská viera, vzťah k osobe Adolpha Kolpinga a k jeho dielu. Zapájame sa kreatívne, kriticky a konštruktívne do cirkvi a spoločnosti a zasadzujeme sa za život hodný budúcnosti.

• Život, učenie, príkaz Ježiša Krista sú pre nás základom a orientáciou

• Adolph Kolping a jeho angažovanosť pre človeka sú vzorom pre naše myslenie a konanie

• Človek je pre nás stredobodom: jeho osobnosť, jeho vzťah k blížnym a k Bohu

• Sme deti, mládež a mladí dospelí, ktorí sa dobre cítia vo svojom spoločenstve. Toto je otvorené aj pre iných. Prijímame všetkých v ich jedinečnosti

• Spoznávame veľa ľudí, prežívame priateľstvo a zbierame skúsenosti

• Účelne organizujeme svoj voľný čas

• Spoločne oslavujeme a prežívame radosť aj angažovanosť!

• Preberáme zodpovednosť za seba i za druhých. Zasadzujeme sa za záujmy detí, mládeže a mladých dospelých

• Každý z nás poskytuje každému šancu vytvárať si vlastný názor a za ním si aj stáť. Konflikty sa snažíme riešime s citom. Samostatne, a predsa nie sami

• Angažujeme sa dobrovoľne a bezplatne. Organizujeme sa v miestnych skupinách i mimo miesta a hraníc okresov

• Od nás závisí, ako to bude ďalej vyzerať v Kolpingovej mládeži

• Spolu s dospelými tvoríme v Kolpingovom diele rodinné spoločenstvo

• Patríme k celosvetovému zväzu. Vo viac než v 60 krajinách sveta nájdeme ľudí nadšených za KD. Uprostred života s fantáziou, spontánnosťou a smelosťou sa odvážime zmeniť, čo je zabehané a vyvolať diskusiu. Pozorujeme vývoj a reagujeme naň.

• Ako katolícke mládežnícke združenie pomáhame budovať cirkev, v ktorej sa mladí ľudia cítia doma. Pritom pokladáme ekuménu za dôležitú

• Pomáhame, aby veriaci zakúsili cirkev ako spoločenstvo, ktoré vychádza v ústrety ľuďom

• Pozývame mladých ľudí, aby žili a prežívali s nami vieru ktorá rozvíja talenty

• Objavujeme svoje schopnosti a vlohy a ďalej ich rozvíjame. Podporujeme sebavedomie a zodpovednosť za vlastný život

• Zasadzujeme sa, aby vzdelanie a práca poskytovali možnosť k rozvoju vlastnej osobnosti

• Usilujeme sa, aby život mladých ľudí bol orientovaný na budúcnosť, a to v škole, vo vzdelávaní i v povolaní. Svetoví a predsa celkom blízki ľuďom

• Angažujeme sa v mieste i na celom svete za spravodlivejšie životné podmienky pre ľudí

• Spolupracujeme na partnerskom spolunažívaní a lepšom porozumení ľudí na celom svete. Ľudí iných kultúr a pôvodu pokladáme za obohatenie

• Zasadzujeme sa za zodpovedné zaobchádzanie s prírodou Po dnešku nasleduje zajtrajšok Na základe týchto pravidiel chceme sa ďalej vyvíjať. Pritom každý mladý človek, ktorý sa k nám pridá, so svojimi schopnosťami a vlahami pridá k pestrosti tváre Kolpingovej mládeže.

Kolping v 12 vetách:

Pozývame a dodávame odvahu pre spoločenstvo

Konáme tak na príkaz Ježiša Krista.

Za vzor si berieme Adolpha Kolpinga.

Sme v Cirkvi doma.

Sme rodinné spoločenstvo presahujúce generácie.

Ako katolícke sociálne združenie pomáhame stvárňovať spoločnosť.

Sprevádzame ľudí pri ich osobnom raste i v príprave na povolanie.

Otvárame perspektívy pre mladých ľudí.

Pokladáme sa za obhajcu rodiny.

Rozprestierame celosvetovú sieť partnerstva.

Nezostaneme stáť, lež spoločne vykročíme na cestu do budúcnosti.

 Žijeme zodpovedne a konáme solidárne.