Centrálne zhromaždenie Kolpingovho diela na Slovensku sa uskutočnilo 07.05.2022

Dňa 07.05.2022 sa v Štiavnických Baniach, centrále Kolpingovho diela na Slovensku uskutočnilo centrálne zhromaždenie Občianskeho združenia Kolpingovo dielo na Slovensku. Program tohtoročného zhromaždenia bo ovplyvnený situáciou po epidémii covid. Uznášaniaschopnosť a program CZ bol dodržaný. Podarilo sa schváliť zmenu stanov, ktoré vyžadovala zmenená situácia a akceptovali sa aj pripomienky KI, ktorý taktiež menil stanovy. Na funkciu podpedsedu (po odchode predchádzahúceho) bol zvolený dlhoročný člen KR ing.Ivan Daniel. Ůčastníci CZ sa v poobedňajších hodinách zúčastnili na slávnostnom otvorení neďalekej kultúrnej a oddychovej zóny ktorú Kolpingovo dielo na Slovensku, s podporou Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatiky a obce Štiavnické Bane úspešne zrealizovalo ku 31.03.2022.