Adolph Kolping

Rímskokatolícky kňaz, publicista, sociálny reformátor a zakladateľ Katolíckych tovarišských spolkov.

Kolping-prezes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životopis Adolpha Kolpinga v skratke

1813
  1. december: deň narodenia v Kerpene
1820 – 1826 Návšteva jednotriednej ľudovej školy v Kerpene
1826 – 1829 Obuvníckym učňom v Kerpene
1829 – 1832 Tovarišské roky v okolí Kerpenu
1832 – 1837 Obuvníckym tovarišom v Kolíne
1837 – 1841 Návšteva Marcelského gymnázia v Kolíne
1841 – 1842 Štúdium filozofie a teológie v Mníchove
1842 – 1844 Pokračovanie štúdia v Bonne
1844 – 1845 Alumnom v kňazskom seminári v Kolíne
1845
  1. apríla: vysvätený za kňaza v Kolíne, kaplánom v Elberfelde
1846 Založenie elberfeldského Spolku tovarišov
1847 Zvolený za prézesa elberfeldského Spolku tovarišov J.G.Breuerom
1848 Spolok tovarišov
1849 Dómskym vikárom v Kolíne

  1. mája: založenie kolínskeho Spolku tovarišov
1850 Vydanie Katolíckeho ľudového kalendára: zlúčenie tovarišských spolkov Elberfeld, Kolín a Düsseldorf do Rýnskeho zväzu tovarišov
1851 Reč na Katolíckom dni v Mohuči: premenovanie Rýnskeho zväzu tovarišov na Katolícky spolok tovarišov
1852 Prvá veľká cesta po južnom Nemecku a Rakúsku: za tovarišský hospic
1853 Otvorenie kolínskeho tovarišského hospicu
1854 Prvé založenie vo Švajčiarsku, vydanie Rýnskych ľudových listov, stanovenie Vandrovníckeho poriadku
1856 Prvé založenie v USA, cesta po Rakúsku, Maďarsku a Chorvátsku
1858 Organizovanie spolku tovarišov do diecéznych a národných združení, zvolený za generálneho prézesa, prvý Spolok majstrov vo Viedni
1862 Rektorom Minoritského kostola, tajným pápežským komorníkom, cesta do Ríma s dvoma pápežskými audienciami a prijatie vzácneho omšového rúcha
1863 Cesta do Švajčiarska, zakladanie v Zürichu a Solothume, vydanie Oznamov pre vedúcich Katolíckych tovarišských spolkov
1864 Založenie v Ríme, Promemoria pre nemecký episkopát
1865 Posviacka nového tovarišského hospicu v Kolíne
1865
  1. december: Adolph Kolping zomiera v Kolíne
1991
  1. október: Ján Pavol II. vyhlasuje Adolpha Kolpinga za blahoslaveného

 

Príhovor spolkového prezidenta Joachima Gaucka

pri príležitosti 200 výročia narodenia Adolpha Kolpinga  v roku 2013 GauckPreklad