Príprava centrálneho zhromaždenia KDS na Slovensku

Predsedníctvo KDS na svojom zasadnutí v decembri 2021 určilo termín Centrálneho zhromaždenia Kolpingovho diela na Slovensku na 07.-08.05.2022. Bude sa konať v Štiavnických Baniach, v sídle národného sekretariátu KDS – v Záhorovom dome. Žiadame všetkých predsedov KR, ale aj členskú základňu aby si vyrovnali svoje záväzky ktoré vyplývajú zo stanov KDS, aby sa mohli legitímne zúčastníť ako delegáti na hlasovaniach. Predpokladá sa, že prebehnú aj doplňujúce voľby na uprázdnené miesta v predsedníctve KDS. Zároveň budeme radi, ak vopred zašlete svoje pripomienky k návrhom ku zmenám Stanov KDS, uvítame tiež personálne návrhy na nových členov prfedsedníctva a samozrejme na výzvu prézesa privítame všetky návrhy a pripomienky ku obsahu diskusie o tzv.: synodálnej ceste na Slovensku (vyhlásenej pápežom Františkom)  v miestných cirkvách, ale aj v našom občianskom združení Kolpingovo dielo na Slovensku.

Kolpingovo dielo na Slovensku realizuje regionálny projekt: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane

Na jar minulého roku sme reagovali na výzvu  Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR a napísali  sme projekt s názvom: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane. Bol pozitívne ohodnotený vo veľkej konkurencii iných projektov a Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja ho podporilo sumou 49800  €. Spolufinancovanie prisľúbilo aj obecné zastupiteľstvo obce Štiavnické Bane vo výške 4.500€

Obsah:

Miesto realizácie projektu- parcely „E“ KN č. 989/12 a „E“ KN č.  989/27  sú v súčasnosti nevyužitým verejným priestorom v historickom centre Štiavnických Baní, v blízkosti komplexu národnej kultúrnej pamiatky – hieronymitánskeho kláštora.V rámci realizácie projektu sa plánuje realizácia terénnych úprav, výstavba altánku, obstaranie lavičiek , odpadkových košov na triedený odpad, obstaranie prenosného pódia.Zrealizujú sa zemné a výkopové práce, úprava terénu, príprava podložia, nakoľko na spodnej časti pozemku, v miestach plánovaného altánku je pozemok neupravený, so starším množstvom zosypanej zeminy z priľahlého svahu a s menším množstvom náletov. Tieto nálety a nežiadúce množstvá zeminy a kameňov sa odstránia, odvezú sa na skládku a plocha pozemku sa zarovná.Pre plochu v spodnej časti pozemku v okolí nového altánku sa navozí novou vrstvou ornice a vyseje sa trávnik. Terén bol pred začiatkom terénnych prác preskúmaný vďaka Krajskej pamiatkovej správe aj archeologicky.Pre základové pätky altánku sa vykope 6 ks jám potrebných rozmerov a vykope sa plocha potrebnej hĺbky pre nový altánok. Základové pätky budú mať pevné upevnenie bez betónových pätiek a plocha pod altánok sa vyštrkuje a pokryje sa na sucho betónovou zámkovou dlažbou.V miestach pre umiestnenie budúcich lavičiek s operadlom na západnej strane vo svahu sa vyhĺbia ryhy potrebných rozmerov, taktiež sa vyhĺbia ryhy pre prislúchajúce schody.V spodnej časti pozemku sa vyhĺbia ryhy pre budúce schody vedúce k hornej ulici.

Svah v miestach vyhĺbených rýh sa zabezpečí proti zosunutiu osadením a ukotvením drevených dosiek v potrebných dĺžkach, a to v miestach budúcich lavičiek a tiež ako podstupnice schodov vo svahu. Plochy nástupníc sa zarovnajú, zhutnia a vysypú vrstvou štrku.

Pozemok rozdeľuje pôvodné kovové oplotenie, ktoré sa čiastočne demontuje aj s betónovým základom.

V areáli sú navrhnuté 4 ks stanovíšť smetných košov, ktorých nosná konštrukcia bude ukotvená k terénu.

Drevený altánok

Altánok je navrhnutý obdĺžnikového pôdorysu, rozmerov 6 x 4 m. Konštrukcia altánku bude drevená, stĺpiková, doplnená o vodorovné nosné hranoly, drevené zábradlie. Konštrukcia striešky bude valbového tvaru tvorená nosnými krokvami s plným latkovým debnením. Krytina je navrhnutá z drevenného šindlu Ako dlažba v novom altánku sa použije betónová zámková dlažba, osadená na potrebnej hrúbke štrkového lôžka. Dažďová voda zo striešky altánku bude odvedená do žľabov a zvodov a následne odvedená na priľahlý terén. Priestor altánku bude plne elektrifikovaný s osvetlením.

Hnuteľné veci

Zrealizuje sa nákup :

– 18 ks  lavičiek do svahu s operadlom

– 25 kusov prenosných  lavičiek pre umiestnenie na ploche pozemku,

– 1 ks prenosné pódium

–  6 ks lavičiek do altánku

–  6 ks stolov do altánku

–  4 ks  odpadkových košov na triedený odpad.

Lavičky do svahu budú umiestnené na terasách svahu a prenosné lavičky budú rozmiestnené po ploche pozemku variabilne aktuálne podľa potrieb návštevníkov ( a to aj z dôvodu väčšej variabilnosti využitia voľnej plochy napr. v prípade ak na ploche budú chcieť hrať loptové hry a pod.) . Z dôvodu väčšej variabilnosti bude obstarané aj pódium, ktoré bude  prenosné.

Projekt sa realizuje aj v spolupráci s obecným úradom Štiavnické Bane, ktorý so súhlasom miestnych poslancov prisľúbil spolufinancovanie tohto verejnoprospešného projektu sumou 4500€

Realizáciou projektu sa revitalizuje nevyužité verejné priestranstvo a vytvorí  sa spoločensko – kultúrna a oddychová zóna a  kultivovaný priestor pre oddych a kultúru obyvateľov, ale aj náhodných hostí a návštevníkov tejto obce. Vytvorí sa dostatočný priestor a nakúpi potrebné vybavenie aj pre realizáciu väčších kultúrnych podujatí v exteriéri – akýsi malý amfiteáter pre celkovo asi 140 -150 sediacich divákov.Rekultivovaný priestor bude verejne prístupný pre všetkých občanov aj hostí bezplatne. Pripravuje sa harmonogram využitia priestoru, budú uprednostňované akcie ktoré budú vopred ohlásené (obecnému úradu alebo sekrtetariátu Kolpingovho diela) a používanie mobilných súčastí areálu (mobilné lavičky alebo pódium) môže byť zpoplatnené pre komerčné využívanie, vzhľadom na to, že tieto vyžadujú uskladnenie a dodatočnú manipuláciu, ktorá je spojená s mimoriadnymi finančnými nákladmi.Harmonogram podujatí bude publikovaný na webových stránkach, ktoré budú vopred zverejnené.

Veľký regionálny projekt s finančnou podporou Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja sme úspešne ukončili

Na jar minulého roku sme reagovali na výzvu  Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR a napísali  sme projekt s názvom: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane. Bol pozitívne ohodnotený vo veľkej konkurencii iných projektov a Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja ho podporilo sumou 49800  €.

Obsah:

Miesto realizácie projektu- parcely „E“ KN č. 989/12 a „E“ KN č.  989/27  sú v súčasnosti nevyužitým verejným priestorom v historickom centre Štiavnických Baní, v blízkosti komplexu národnej kultúrnej pamiatky – hieronymitánskeho kláštora.V rámci realizácie projektu sa plánuje realizácia terénnych úprav, výstavba altánku, obstaranie lavičiek , odpadkových košov na triedený odpad, obstaranie prenosného pódia.Zrealizujú sa zemné a výkopové práce, úprava terénu, príprava podložia, nakoľko na spodnej časti pozemku, v miestach plánovaného altánku je pozemok neupravený, so starším množstvom zosypanej zeminy z priľahlého svahu a s menším množstvom náletov. Tieto nálety a nežiadúce množstvá zeminy a kameňov sa odstránia, odvezú sa na skládku a plocha pozemku sa zarovná.Pre plochu v spodnej časti pozemku v okolí nového altánku sa navozí novou vrstvou ornice a vyseje sa trávnik. Terén bol pred začiatkom terénnych prác preskúmaný aj archeologicky.Pre základové pätky altánku sa vykope 6 ks jám potrebných rozmerov a vykope sa plocha potrebnej hĺbky pre nový altánok. Základové pätky budú mať pevné upevnenie bez betónových pätiek a plocha pod altánok sa vyštrkuje a pokryje na sucho betónovou dlažbou.V miestach pre umiestnenie budúcich lavičiek s operadlom na západnej strane vo svahu sa vyhĺbia ryhy potrebných rozmerov, taktiež sa vyhĺbia ryhy pre prislúchajúce schody.V spodnej časti pozemku sa vyhĺbia ryhy pre budúce schody vedúce k hornej ulici.Svah v miestach vyhĺbených rýh sa zabezpečí proti zosunutiu osadením a ukotvením drevených dosiek v potrebných dĺžkach, a to v miestach budúcich lavičiek a tiež ako podstupnice schodov vo svahu. Plochy nástupníc sa zarovnajú, zhutnia a vysypú vrstvou štrku.Pozemok rozdeľuje pôvodné kovové oplotenie, ktoré sa čiastočne demontuje aj s betónovým základom.V areáli sú navrhnuté 4 ks stanovíšť smetných košov, ktorých nosná konštrukcia bude ukotvená k terénu.

Drevený altánok

Altánok je navrhnutý obdĺžnikového pôdorysu, rozmerov 6 x 4 m. Konštrukcia altánku bude drevená, stĺpiková, doplnená o vodorovné nosné hranoly, drevené zábradlie. Konštrukcia striešky  tvorená nosnými krokvami s plným latkovým debnením. Krytina je navrhnutá z drevenného šindlu. Ako dlažba v novom altánku sa použije betónová zámková dlažba, osadená na potrebnej hrúbke štrkového lôžka. Dažďová voda zo striešky altánku bude odvedená do žľabov a zvodov a následne odvedená na priľahlý terén. Priestor altánku bude plne elektrifikovaný s osvetlením.

Hnuteľné veci

Zrealizuje sa nákup :

– 18 ks  lavičiek do svahu s operadlom

– 25 kusov prenosných  lavičiek pre umiestnenie na ploche pozemku,

– 1 ks prenosné pódium

–  6 ks lavičiek do altánku

–  6 ks stolov do altánku

–  4 ks  odpadkových košov na triedený odpad.

Lavičky do svahu budú umiestnené na terasách svahu a prenosné lavičky budú rozmiestnené po ploche pozemku variabilne aktuálne podľa potrieb návštevníkov ( a to aj z dôvodu väčšej variabilnosti využitia voľnej plochy napr. v prípade ak na ploche budú chcieť hrať loptové hry a pod.) Z dôvodu väčšej variabilnosti bude obstarané aj pódium s prístreškom, ktoré bude  prenosné.

Projekt sa realizuje aj v spolupráci s obecným úradom Štiavnické Bane, ktorý so súhlasom miestnych poslancov prisľúbil spolufinancovanie tohto verejnoprospešného projektu sumou 4500€

Realizáciou projektu sa revitalizuje nevyužité verejné priestranstvo a vytvorí  sa spoločensko – kultúrna a oddychová zóna a  kultivovaný priestor pre oddych a kultúru obyvateľov ale aj náhodných hostí a návštevníkov tejto obce. Vytvorí sa dostatočný priestor a nakúpi potrebné vybavenie aj pre realizáciu väčších kultúrnych podujatí v exteriéri – akýsi malý amfiteáter pre celkovo asi 150 -170 sediacich divákov.S radosťou môžeme konštatovať, že aj vďaka našim dodavateľom, firme ZEMATIK – Martin Hikl a firme Jozef Blaškovič DREVBYT -, sa nám podarilo tento projekt úspešne zrealizovať v termíne k 31.03.2022 Viac fotografického materiálu nájdete v galérii obrázkov.

 

KYE in Štiavnické Bane 27.-29. november 2015

 

mlad2

 

 

From 27th till 29th November 2015 meets the board members of Kolping Youth Europa and the engaged youth leaders from 5 countries in Stiavnicke Bane, Slovakia.
The main goal of the meeting was to prepare the strategy of the youth work and the time schedule for the year 2016. The participants discussed also the possible statutory amendment.
The most important planned meetings
· WORLD YOUTH DAY (WYD) 
in Krakow/Poland (24-31.07.2016)
· MEMBERSHIP MEETING OF KYE
in Alsopahok/Hungary (22-25.09. 2016)

Tasks for the next period
· Improve the international work – we have more and more participants from many countries
· Strength international activities
· Exchange our experiences
Another topics
· Geocaching – explaining of the action
· Job shadowing – offered by Erasmus+, discussion and big interest among the members
Information about additional international meetings prepared with cooperation with single countries comes soon!

During this meeting was held the Skype conference with Kolping Youth Serbia, who organized on the same time the team building seminar an the 14. anniversary of the founding Kolping in Serbia.

Patricija Kwapik, Polska