WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (1044, 1047, 1054, 1635, 2867) ORDER BY t.name ASC

Kolpingov dom- miesto dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny

Od začiatku marca 2022 v našom Kolpingovom dome prijímame odídencov z Ukrajiny, ktorí našli u nás dočasné útočisko. K 31.12.2022 sme občanom z Ukrajiny poskytli spolu 3892 osobo/nocí.

Okrem ubytovania poskytujeme našim priateľom z Ukrajiny aj materiálnu pomoc, potravinovú pomoc, sprevádzame ich pri návšteve lekárov, hľadaní práce, škôl, vzdelávia, návšteve úradov a snažíme sa im pomôcť aj ľudsky, duchovne a keď sa dá, tak aj tráviť s nimi voľný čas. Stali sme sa jedným spoločenstvom.

V rámci tohto projektu sme zorganizovali už viaceré spoločné ukrajinsko-slovenské stretnutia, niektoré z nich sa uskutočili priamo v Kolpingovom dome, niektoré v našej novootvorenej Kultúrno-oddychovej zóne Adolpha Kolpinga, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti nášho domu. Mnohé aktivity sa však uskutočňujú aj priamo v krásnej prírode v okolí Banskej Štiavnice.

Za materiálnu a potravinovú pomoc v roku 2022 ďakujeme:

Kolping International

Nadácii RENOVABIS

Kolpingwerk Österreich

a ďalším jednotlivým darcom.

Dalšie fotografie z aktivít s ukrajinskými odídencami nájdete aj vo fotogalérii.

spoločný ukrjinsko-slovenský večer v Kolpingu  Vianočné stretnutie Oma's Nina Geburtstag

babuschka - Oma kocht im Kolpinghaus für ihre Familie Sofia spielt 2 naše babušky Polina s vnučkou Viktóriu Opa Olexander rodina Sidlenik IMG_1759Kinder IMG_D3B64FD2F123-1 PHOTO-2023-01-01-00-59-58

Centrálne zhromaždenie Kolpingovho diela na Slovensku sa uskutočnilo 07.05.2022

Dňa 07.05.2022 sa v Štiavnických Baniach, centrále Kolpingovho diela na Slovensku uskutočnilo centrálne zhromaždenie Občianskeho združenia Kolpingovo dielo na Slovensku. Program tohtoročného zhromaždenia bo ovplyvnený situáciou po epidémii covid. Uznášaniaschopnosť a program CZ bol dodržaný. Podarilo sa schváliť zmenu stanov, ktoré vyžadovala zmenená situácia a akceptovali sa aj pripomienky KI, ktorý taktiež menil stanovy. Na funkciu podpedsedu (po odchode predchádzahúceho) bol zvolený dlhoročný člen KR ing.Ivan Daniel. Ůčastníci CZ sa v poobedňajších hodinách zúčastnili na slávnostnom otvorení neďalekej kultúrnej a oddychovej zóny ktorú Kolpingovo dielo na Slovensku, s podporou Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatiky a obce Štiavnické Bane úspešne zrealizovalo ku 31.03.2022.

Kolpingovo dielo na Slovensku realizuje regionálny projekt: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane

Na jar minulého roku sme reagovali na výzvu  Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR a napísali  sme projekt s názvom: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane. Bol pozitívne ohodnotený vo veľkej konkurencii iných projektov a Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja ho podporilo sumou 49800  €. Spolufinancovanie prisľúbilo aj obecné zastupiteľstvo obce Štiavnické Bane vo výške 4.500€

Obsah:

Miesto realizácie projektu- parcely „E“ KN č. 989/12 a „E“ KN č.  989/27  sú v súčasnosti nevyužitým verejným priestorom v historickom centre Štiavnických Baní, v blízkosti komplexu národnej kultúrnej pamiatky – hieronymitánskeho kláštora.V rámci realizácie projektu sa plánuje realizácia terénnych úprav, výstavba altánku, obstaranie lavičiek , odpadkových košov na triedený odpad, obstaranie prenosného pódia.Zrealizujú sa zemné a výkopové práce, úprava terénu, príprava podložia, nakoľko na spodnej časti pozemku, v miestach plánovaného altánku je pozemok neupravený, so starším množstvom zosypanej zeminy z priľahlého svahu a s menším množstvom náletov. Tieto nálety a nežiadúce množstvá zeminy a kameňov sa odstránia, odvezú sa na skládku a plocha pozemku sa zarovná.Pre plochu v spodnej časti pozemku v okolí nového altánku sa navozí novou vrstvou ornice a vyseje sa trávnik. Terén bol pred začiatkom terénnych prác preskúmaný vďaka Krajskej pamiatkovej správe aj archeologicky.Pre základové pätky altánku sa vykope 6 ks jám potrebných rozmerov a vykope sa plocha potrebnej hĺbky pre nový altánok. Základové pätky budú mať pevné upevnenie bez betónových pätiek a plocha pod altánok sa vyštrkuje a pokryje sa na sucho betónovou zámkovou dlažbou.V miestach pre umiestnenie budúcich lavičiek s operadlom na západnej strane vo svahu sa vyhĺbia ryhy potrebných rozmerov, taktiež sa vyhĺbia ryhy pre prislúchajúce schody.V spodnej časti pozemku sa vyhĺbia ryhy pre budúce schody vedúce k hornej ulici.

Svah v miestach vyhĺbených rýh sa zabezpečí proti zosunutiu osadením a ukotvením drevených dosiek v potrebných dĺžkach, a to v miestach budúcich lavičiek a tiež ako podstupnice schodov vo svahu. Plochy nástupníc sa zarovnajú, zhutnia a vysypú vrstvou štrku.

Pozemok rozdeľuje pôvodné kovové oplotenie, ktoré sa čiastočne demontuje aj s betónovým základom.

V areáli sú navrhnuté 4 ks stanovíšť smetných košov, ktorých nosná konštrukcia bude ukotvená k terénu.

Drevený altánok

Altánok je navrhnutý obdĺžnikového pôdorysu, rozmerov 6 x 4 m. Konštrukcia altánku bude drevená, stĺpiková, doplnená o vodorovné nosné hranoly, drevené zábradlie. Konštrukcia striešky bude valbového tvaru tvorená nosnými krokvami s plným latkovým debnením. Krytina je navrhnutá z drevenného šindlu Ako dlažba v novom altánku sa použije betónová zámková dlažba, osadená na potrebnej hrúbke štrkového lôžka. Dažďová voda zo striešky altánku bude odvedená do žľabov a zvodov a následne odvedená na priľahlý terén. Priestor altánku bude plne elektrifikovaný s osvetlením.

Hnuteľné veci

Zrealizuje sa nákup :

– 18 ks  lavičiek do svahu s operadlom

– 25 kusov prenosných  lavičiek pre umiestnenie na ploche pozemku,

– 1 ks prenosné pódium

–  6 ks lavičiek do altánku

–  6 ks stolov do altánku

–  4 ks  odpadkových košov na triedený odpad.

Lavičky do svahu budú umiestnené na terasách svahu a prenosné lavičky budú rozmiestnené po ploche pozemku variabilne aktuálne podľa potrieb návštevníkov ( a to aj z dôvodu väčšej variabilnosti využitia voľnej plochy napr. v prípade ak na ploche budú chcieť hrať loptové hry a pod.) . Z dôvodu väčšej variabilnosti bude obstarané aj pódium, ktoré bude  prenosné.

Projekt sa realizuje aj v spolupráci s obecným úradom Štiavnické Bane, ktorý so súhlasom miestnych poslancov prisľúbil spolufinancovanie tohto verejnoprospešného projektu sumou 4500€

Realizáciou projektu sa revitalizuje nevyužité verejné priestranstvo a vytvorí  sa spoločensko – kultúrna a oddychová zóna a  kultivovaný priestor pre oddych a kultúru obyvateľov, ale aj náhodných hostí a návštevníkov tejto obce. Vytvorí sa dostatočný priestor a nakúpi potrebné vybavenie aj pre realizáciu väčších kultúrnych podujatí v exteriéri – akýsi malý amfiteáter pre celkovo asi 140 -150 sediacich divákov.Rekultivovaný priestor bude verejne prístupný pre všetkých občanov aj hostí bezplatne. Pripravuje sa harmonogram využitia priestoru, budú uprednostňované akcie ktoré budú vopred ohlásené (obecnému úradu alebo sekrtetariátu Kolpingovho diela) a používanie mobilných súčastí areálu (mobilné lavičky alebo pódium) môže byť zpoplatnené pre komerčné využívanie, vzhľadom na to, že tieto vyžadujú uskladnenie a dodatočnú manipuláciu, ktorá je spojená s mimoriadnymi finančnými nákladmi.Harmonogram podujatí bude publikovaný na webových stránkach, ktoré budú vopred zverejnené.

Veľký regionálny projekt s finančnou podporou Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja sme úspešne ukončili

Na jar minulého roku sme reagovali na výzvu  Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR a napísali  sme projekt s názvom: Vytvorenie oddychovej a kultúrno-spoločenskej zóny v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane. Bol pozitívne ohodnotený vo veľkej konkurencii iných projektov a Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja ho podporilo sumou 49800  €.

Obsah:

Miesto realizácie projektu- parcely „E“ KN č. 989/12 a „E“ KN č.  989/27  sú v súčasnosti nevyužitým verejným priestorom v historickom centre Štiavnických Baní, v blízkosti komplexu národnej kultúrnej pamiatky – hieronymitánskeho kláštora.V rámci realizácie projektu sa plánuje realizácia terénnych úprav, výstavba altánku, obstaranie lavičiek , odpadkových košov na triedený odpad, obstaranie prenosného pódia.Zrealizujú sa zemné a výkopové práce, úprava terénu, príprava podložia, nakoľko na spodnej časti pozemku, v miestach plánovaného altánku je pozemok neupravený, so starším množstvom zosypanej zeminy z priľahlého svahu a s menším množstvom náletov. Tieto nálety a nežiadúce množstvá zeminy a kameňov sa odstránia, odvezú sa na skládku a plocha pozemku sa zarovná.Pre plochu v spodnej časti pozemku v okolí nového altánku sa navozí novou vrstvou ornice a vyseje sa trávnik. Terén bol pred začiatkom terénnych prác preskúmaný aj archeologicky.Pre základové pätky altánku sa vykope 6 ks jám potrebných rozmerov a vykope sa plocha potrebnej hĺbky pre nový altánok. Základové pätky budú mať pevné upevnenie bez betónových pätiek a plocha pod altánok sa vyštrkuje a pokryje na sucho betónovou dlažbou.V miestach pre umiestnenie budúcich lavičiek s operadlom na západnej strane vo svahu sa vyhĺbia ryhy potrebných rozmerov, taktiež sa vyhĺbia ryhy pre prislúchajúce schody.V spodnej časti pozemku sa vyhĺbia ryhy pre budúce schody vedúce k hornej ulici.Svah v miestach vyhĺbených rýh sa zabezpečí proti zosunutiu osadením a ukotvením drevených dosiek v potrebných dĺžkach, a to v miestach budúcich lavičiek a tiež ako podstupnice schodov vo svahu. Plochy nástupníc sa zarovnajú, zhutnia a vysypú vrstvou štrku.Pozemok rozdeľuje pôvodné kovové oplotenie, ktoré sa čiastočne demontuje aj s betónovým základom.V areáli sú navrhnuté 4 ks stanovíšť smetných košov, ktorých nosná konštrukcia bude ukotvená k terénu.

Drevený altánok

Altánok je navrhnutý obdĺžnikového pôdorysu, rozmerov 6 x 4 m. Konštrukcia altánku bude drevená, stĺpiková, doplnená o vodorovné nosné hranoly, drevené zábradlie. Konštrukcia striešky  tvorená nosnými krokvami s plným latkovým debnením. Krytina je navrhnutá z drevenného šindlu. Ako dlažba v novom altánku sa použije betónová zámková dlažba, osadená na potrebnej hrúbke štrkového lôžka. Dažďová voda zo striešky altánku bude odvedená do žľabov a zvodov a následne odvedená na priľahlý terén. Priestor altánku bude plne elektrifikovaný s osvetlením.

Hnuteľné veci

Zrealizuje sa nákup :

– 18 ks  lavičiek do svahu s operadlom

– 25 kusov prenosných  lavičiek pre umiestnenie na ploche pozemku,

– 1 ks prenosné pódium

–  6 ks lavičiek do altánku

–  6 ks stolov do altánku

–  4 ks  odpadkových košov na triedený odpad.

Lavičky do svahu budú umiestnené na terasách svahu a prenosné lavičky budú rozmiestnené po ploche pozemku variabilne aktuálne podľa potrieb návštevníkov ( a to aj z dôvodu väčšej variabilnosti využitia voľnej plochy napr. v prípade ak na ploche budú chcieť hrať loptové hry a pod.) Z dôvodu väčšej variabilnosti bude obstarané aj pódium s prístreškom, ktoré bude  prenosné.

Projekt sa realizuje aj v spolupráci s obecným úradom Štiavnické Bane, ktorý so súhlasom miestnych poslancov prisľúbil spolufinancovanie tohto verejnoprospešného projektu sumou 4500€

Realizáciou projektu sa revitalizuje nevyužité verejné priestranstvo a vytvorí  sa spoločensko – kultúrna a oddychová zóna a  kultivovaný priestor pre oddych a kultúru obyvateľov ale aj náhodných hostí a návštevníkov tejto obce. Vytvorí sa dostatočný priestor a nakúpi potrebné vybavenie aj pre realizáciu väčších kultúrnych podujatí v exteriéri – akýsi malý amfiteáter pre celkovo asi 150 -170 sediacich divákov.S radosťou môžeme konštatovať, že aj vďaka našim dodavateľom, firme ZEMATIK – Martin Hikl a firme Jozef Blaškovič DREVBYT -, sa nám podarilo tento projekt úspešne zrealizovať v termíne k 31.03.2022 Viac fotografického materiálu nájdete v galérii obrázkov.