GDPR

Ochrana osobných údajov

Skôr, než nám poskytnete osobné údaje, prosíme, oboznámte sa s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“) a § 19 a 20 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ.

Kto sme a kde nás nájdete? Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Kolpingovo dielo na Slovensku, občianske združenie so sídlom Štiavnické Bane 76, 969  81, IČO: 31751491 (ďalej ako „združenie“ alebo „my“). Pokiaľ máte otázky o osobných údajov, môžete nás kontaktovať  emailom na adrese: sekretar@kolping.sk

2. Informácie pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb a účely spracúvania

Nižšie uvádzame informácie pre jednotlivé účely spracúvania a pre jednotlivé dotknuté osoby. Pre podrobnejšie informácie, prosíme, kliknite na odkaz, ktorý sa Vás týka:

3. Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť emailom na adrese na adrese sekretar@kolping.sk

alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.

4. Vaše ďalšie práva

Právo na prístup

Máte právo vedieť, aké údaje, na aké účely o Vás spracúvame a komu ich poskytujeme, ako aj ďalšie informácie (právo na prístup). Ak chcete tieto informácie alebo chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej adrese. Pred reakciou na Vašu žiadosť vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o Vašej žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci lehôt stanovených zákonom.

Právo na opravu, aktualizáciu

Pri poskytovaní údajov je Vašou zodpovednosťou zaistiť, že poskytnete pravdivé, presné a úplné informácie a že ich budete udržiavať aktuálne. Svoje osobné údaje môžete tiež aktualizovať, a to tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo žiadať, aby sme Vaše údaje opravili, ak sú nesprávne alebo doplnili, ak nie sú úplné. Nezabudnite pre taký prípad vo svojej prvotnej korešpondencii uviesť svoje meno, používateľské meno (ak ide o účet) a poštové smerovacie číslo, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o údaje, ktoré spracúvame pre účely poskytovania služieb; to nám pomôže ochrániť podrobnosti a preferencie, týkajúce sa Vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke, alebo v prípadoch, kedy naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich vy na uplatňovanie práv.

Právo na výmaz a právo na zabudnutie

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, najmä v prípadoch, keď uplynie doba alebo skončí účel, na ktorý sme ich spracúvali alebo je ich spracúvanie protizákonné, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.

Právo na prenosnosť

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Ak je to technicky možné, môžete žiadať, aby sme údaje priamo preniesli novému prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce.

Uplatnenie práv

Vaše práva si môžete uplatniť kedykoľvek e-mailom na adrese sekretar@kolping.sk, alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.

5. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvané združením môžu byť poskytnuté týmto kategóriám príjemcov:

  1. Externí pracovníci a dodávatelia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú združeniu práce alebo služby, súvisiace napríklad s organizovaním zasadnutí orgánov, výberom poplatkov, zabezpečením vzdelávania (lektori) a podobné úkony, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k poskytnutiu alebo spracúvaniu osobných údajov, najmä externí projektoví koordinátori lektori
  2. Poskytovatelia darov, grantov, subvencií: V prípade, že združenie organizuje podujatie alebo činnosť a poberá na ňu dar, príspevok, grant alebo iné finančné plnenie, údaje o lektoroch a účastníkoch môže poskytovateľ poskytovateľom financovania alebo koordinátorom projektov
  3. Iné organizácie Kolpingovho diela: Iné združenia alebo obdobné organizácie, ktoré majú podobný predmet činnosti a ciele, pokiaľ je zdieľanie informácií potrebne alebo požadované pre nadnárodné projekty, ich kontrolu alebo financovanie
  4. Účtovní, daňoví a právni poradcovia: Fyzické alebo právnické osoby so sídlom v EÚ, ktoré poskytujú združeniu služby účtovného, daňového alebo právneho poradenstva.
  5. IT služby a IT platformy, sociálne siete: Fyzické a právnické osoby so sídlom EÚ, ktoré sú autormi, prevádzkovateľmi alebo správcami elektronických platforiem alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých združenie komunikuje s členmi alebo uchádzačmi o členstvo, s účastníkmi vzdelávania, dobrovoľníkmi alebo inými dotknutými osobami.
  6. Portály poskytujúce sprostredkovanie ubytovania: Pri rezervácii ubytovania prostredníctvom sprostredkujúcich portálov, ako napr. AirBnB, Booking, Hotels.com atď. je potrebné zdieľať informácie o rezervácii, pobyte, cene pobytu a prípadne platobné, kontaktné a ďalšie informácie ubytovaných hostí so sprostredkovateľmi.

6. Poskytovanie osobných údajov elektronicky osobami do 16 rokov

Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom našej webovej stránky, získajte povolenie svojho rodiča/zákonného zástupcu. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli osobné údaje, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich osobné údaje.